Katalog odpadów 2024

Katalog odpadów 2024 to klucz do skutecznej ewidencji oraz właściwej klasyfikacji

W dzisiejszych czasach, dbałość o środowisko naturalne, oraz przede wszystkim o odpowiednie zarządzanie odpadami stały się nieodzownym elementem naszej codziennej działalności. Dlatego, prawidłowa ewidencja odpadów oraz ich właściwa klasyfikacja są kluczowymi krokami w procesie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Wyszukiwarka kodów odpadów, oparta jest o aktualne rozporządzenie jakim jest katalog odpadów 2024 co w rezultacie ma na celu ułatwienie Ci tego procesu.

katalog odpadów 2023

Krok po kroku do właściwego kodu odpadu:

Wybierz grupę odpadów

Pierwszym krokiem jest określenie do jakiej grupy odpadów należy dany materiał. Wyszukiwarka pomoże Ci, więc wybrać odpowiednią kategorię spośród dostępnych.

Wybierz podgrupę odpadów

Po wyborze grupy odpadów, przejdź do określenia dokładnej podgrupy. To w rezultacie pozwoli na jeszcze dokładniejszą klasyfikację.

Otrzymaj 6-cyfrowy kod odpadu

Wyszukiwarka dostarczy Ci 6-cyfrowy kod odpadu, który jest niezbędny do ewidencji, a także do raportowania odpadów.

Grupy odpadów zawarte w katalogu odpadów 2024

 • 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
 • 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
 • 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
 • 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
 • 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
 • 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
 • 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
 • 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
 • 09 – Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 • 10 – Odpady z procesów termicznych
 • 11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
 • 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 • 13 – oleje odpadowe i Odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
 • 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
 • 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
 • 16 – Odpady nieujęte w innych grupach
 • 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)[UWAGA! zmiany od 2025 r.]
 • 18 – Odpady medyczne i weterynaryjne
 • 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 • 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Podgrupy odpadów zawarte w katalogu odpadów

 • 01 01  Odpady z wydobywania kopalin
 • 01 03  Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
 • 01 04  Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
 • 01 05  Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
 • 02 01  Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
 • 02 02  Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • 02 03  Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
 • 02 04  Odpady z przemysłu cukrowniczego
 • 02 05  Odpady z przemysłu mleczarskiego
 • 02 06  Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
 • 02 07  Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
 • 03 01  Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
 • 03 02  Odpady powstające przy konserwacji drewna
 • 03 03  Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
 • 04 01  Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
 • 05 01  Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
 • 05 06  Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
 • 05 07  Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
 • 06 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
 • 06 02  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
 • 06 03  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
 • 06 04  Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
 • 06 05  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 06 06  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
 • 06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
 • 06 08  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
 • 06 09  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
 • 06 10  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
 • 06 11  Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
 • 06 13  Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
 • 07 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
 • 07 02  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
 • 07 03  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
 • 07 04  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
 • 07 05  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
 • 07 06  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
 • 07 07  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych
 • 08 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
 • 08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
 • 08 03  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
 • 08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
 • 08 05 Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08
 • 09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 • 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
 • 10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
 • 10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
 •  10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
 •  10 05 Odpady z hutnictwa cynku
 •  10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
 •  10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
 •  10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
 •  10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
 •  10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
 •  10 11 Odpady z hutnictwa szkła
 •  10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
 •  10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
 •  10 14 Odpady z krematoriów
 •  10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
 •  11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
 •  11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
 •  11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
 •  11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
 •  12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 •  12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
 •  13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
 •  13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 •  13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
 •  13 04 Oleje zęzowe
 •  13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
 •  13 07 Odpady paliw ciekłych
 •  13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach
 •  14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
 •  15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
 •  15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
 •  16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
 •  16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 •  16 03 Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
 •  16 04 Odpady materiałów wybuchowych
 •  16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
 •  16 06 Baterie i akumulatory
 •  16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
 •  16 08 Zużyte katalizatory
 •  16 09 Substancje utleniające
 •  16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
 •  16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
 •  16 80 Odpady różne
 •  16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
 •  16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
 •  17 01  Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 •  17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
 •  17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
 •  17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
 •  17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
 •  17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
 •  17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
 •  17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
 •  18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
 •  18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
 •  19 01  Odpady z termicznego przekształcania odpadów
 •  19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
 •  19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 )
 •  19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
 •  19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
 •  19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
 •  19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
 •  19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 •  19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
 •  19 11 Odpady z regeneracji olejów
 •  19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
 •  19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
 •  19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych podgrupach
 •  20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
 •  20 02  Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
 • 20 03 Inne odpady komunalne

Katalog odpadów 2024 – czy warto z niego korzystać?

 • Aktualność i zgodność z przepisami: Nasza wyszukiwarka opiera się przede wszystkim na najnowszym rozporządzeniu jakim jest katalog odpadów 2024, dlatego gwarantuje to, że uzyskane informacje są zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Podsumowując nie musisz się martwić o ewentualne zmiany w klasyfikacjach.
 • Szybkość i łatwość: Dzięki intuicyjnemu interfejsowi naszej wyszukiwarki, szybko i łatwo znajdziesz odpowiedni kod odpadu oraz rodzaj odpadów. Reasumując: prawidłowa klasyfikacja odpadów to klucz do prawidłowej ewidencji, a my sprawiamy, że ten proces jest prosty i efektywny.
 • 6-cyfrowe kody odpadów: Katalog odpadów 2024 zawsze stosuje 6-cyfrowe kody odpadów, dlatego pozwala to na precyzyjne określenie rodzaju odpadu. To istotne dla tworzenia dokładnej ewidencji.
katalog odpadów 2023

Pamiętaj, że prawidłowa ewidencja odpadów zaczyna się przede wszystkim od prawidłowej klasyfikacji odpadów. Dlatego wybierz katalog odpadów 2024 i miej pewność, że spełniasz wszystkie wymogi i regulacje dotyczące zarządzania odpadami. Zadbajmy razem o naszą planetę i zacznijmy od właściwego zarządzania odpadami! Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Menu